کنسرت بنیامین,عکسی یادگاری با سام درخشانی

http://www.bivajeh.com/uploaded/bivajeh67f5fda0bccde9b588a2d71597f945c0_i33528_30.jpg